Vad är depression?

Känner du dig ofta ledsen, nedstämd och orkeslös? Har du tappat intresset för det mesta? Depression är en av våra folksjukdomar och det är många som drabbas någon gång i livet.

Att känna sig nere under vissa perioder är en normal del av livet. Ibland blir dock nedstämdheten så stark, ihållande eller påverkar livet så mycket att det stämmer med diagnosen för depression.

Depression handlar om att uppleva nedstämdhet, brist på lust, glädje, energi och är ofta mycket påfrestande.

Typiska kännetecken

I diagnosen egentlig depression ingår att du under en period av minst två veckor upplevt minst fem av följande symtom, varav minst ett av de två först nämnda symtomen måste ha förekommit:

  1. Nedstämdhet under större delen av dagen så gott som dagligen.
  2. Klart minskat intresse eller minskad glädje inför alla eller nästan alla aktiviteter, under större delen av dagen.
  3. Betydande viktnedgång (utan att avsiktligt banta) eller viktuppgång.
  4. Störd sömn.
  5. Motorisk rastlöshet eller långsamhet så gott som dagligen.
  6. Svaghetskänsla eller brist på energi så gott som dagligen.
  7. Känslor av värdelöshet eller överdrivna/obefogade skuldkänslor nästan dagligen.
  8. Minskad tanke- eller koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet så gott som dagligen.
  9. Återkommande tankar på döden (inte enbart rädsla för att dö), återkommande självmordstankar utan någon särskild plan, gjort självmordsförsök eller har planerat för självmord.

Följder

Diagnosen egentlig depression innefattar också att symtomen orsakar markant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga sammanhang.

Förekomst

Depression är bland de vanligaste formerna av psykisk ohälsa och drabbar ungefär var fjärde kvinna och var åttonde man någon gång i livet.

Behandling

Misstänker du att du har depression bör du söka till vården för att få bedömning och eventuellt behandling. Om du känner igen dig i beskrivningen ovan och är nyfiken på hur internetbehandling för depression går till rekommenderar vi att du läser vidare om behandling.