Vårdansvar och läkemedel

Vårdansvar

Internetpsykiatri ansvarar för de behandlingar som bedrivs inom verksamheten, men övertar ej ansvaret för läkemedelsbehandling och sjukskrivning.

Sådana insatser, som faller utanför internetbehandlingens ramar, fortsätter patientens ordinarie läkare att sköta även under den tid patienten går i internetbehandling.

Läkemedel under behandlingen

Om patienten har antidepressiv medicinering bör den hållas konstant under internetbehandlingen.

Detta för att undvika att eventuella biverkningar påverkar patientens möjligheter att delta i behandlingen samt för att underlätta utvärderingen av behandlingseffekter.

Nyinsatta läkemedel eller dosförändringar ska ha hunnit utvärderas hos patientens ordinarie läkare innan internetbehandlingen inleds.