Viktor Kaldos forskargrupp

Viktor Kaldo är legitimerad psykolog och docent vid Karolinska Institutet samt professor i klinisk psykologi vid Linnéuniversitetet.

Viktor Kaldos forskargrupp består främst av psykologer och psykiatriker som forskar kring psykologisk behandling via internet med följande mål:

  • Att utveckla och använda randomiserade kontrollerade studier för att utvärdera internetbaserad psykologisk behandling mot olika former av psykisk ohälsa. Behandlingar har bland annat utvecklats för insomni, insomni med samtidig depression, blandad depression och ångest, gravida med depression, mardrömmar, vuxen-ADHD och Parkinsons sjukdom.
  • Att använda internets och datorers potential till metodutveckling för psykologisk behandling bortom traditionella formats begränsningar. Exempel på denna typ av projekt är att förutsäga behandlingsresultat i internetbaserad behandling - med och utan hjälp av en lärande maskin, att utveckla nya behandlingsplattformar, mobila applikationer och skräddarsydda behandlingsupplägg där innehållet anpassas för att kunna behandla mer än ett av patientens problem.
  • Att få ny kunskap om psykologiska interventioner genom att utnyttja det datoriserade formatets fördelar: att många patienter kan behandlas till en relativt låg kostnad, att man har en god kontroll på exakt vilka behandlingsmetoder som en patient får ta del av och att det är relativt enkelt att återkommande under en behandling samla in data om hur en patient mår. Exempel på denna typ av forskning är att jämföra vilken av metoderna sömnrestriktion och sömnkomprimering som är bäst i behandling av insomni, undersöka neurokognition vid insomni och depression eller att undersöka hur relationen mellan patient och behandlare hänger ihop med följsamhet till behandling.
  • Att maximera nytta genom att sprida och implementera behandlingar i den reguljära vården. Exempel på spridning är via Internetpsykiatri samt att prova nya modeller för hur patienter i primärvården bäst och enklast remitteras till högkvalitativ psykologisk behandling via internet. Vid Internetpsykiatrin pågår en kontinuerlig kvalitetsuppföljning av behandlingarna och Cecilia Svanborg som ingår i gruppen har utvecklat och är ansvarig för  det nationella kvalitetsregistret SibeR, som följer och utvärderar implementering av internetbehandling i hela Sverige. Ett annat viktigt område är att säkra att de metoder som används för patientrapporterade utfall är giltiga och praktiskt användbara.