Om behandlingen av social fobi

Internetbehandlingen för social fobi är ett självhjälpsprogram som är indelat i 10 delar (moduler). Varje modul består av en text du läser och övningar du gör. 

Texterna kan vara rätt omfattande och du behöver vara inställd på att genomföra praktiska uppgifter på egen hand. Man brukar behöva lägga ned i genomsnitt en timme per dag på behandlingsarbetet för att fullt ut tillgodogöra sig innehållet.

Behandlingen pågår i 12 veckor och under den tiden har du kontinuerlig kontakt med en psykolog via meddelanden ni skickar till varandra i behandlingens webbplattform.

Psykologen svarar på frågor och ger feedback på de uppgifter och övningar du gör. Varje vecka fyller du i skattningar så att psykologen kan följa hur det går.

Behandlingen fokuserar på olika delar:

  • Information om social fobi och kognitiv beteendeterapi
  • Registrera och hantera negativa tankar
  • Stegvis utsätta dig för fruktade sociala situationer
  • Förebygga återfall och planering inför framtiden 

Internetbehandlingen för social fobi - modul för modul

Modul 1: Social fobi och KBT

Här beskrivs vad social fobi är, vilka symtom som är vanliga och vad som kan bidra till att man får social fobi. Olika behandlingsalternativ tas upp och den terapiform som används i detta självhjälpsprogram, kognitiv beteendeterapi (KBT) gås igenom. Dessutom presenteras självhjälpsprogrammet och de olika behandlingskomponenterna.

Modul 2: Negativa tankar

Vid social fobi är det vanligt att du besväras av negativa tankar om hur du agerar i sociala situationer och kring vad andra tycker och tänker om dig. Därför ägnas modulen åt att lära dig uppmärksamma och ifrågasätta de negativa tankar du har. Du får också lära dig att skifta fokus från dina egna känslor och tankar i sociala sammanhang för lättare kunna delta i samspelet och även minska ångesten.

Modul 3-5: Exponering

Exponering handlar om att i verkligheten utsätta sig för det du tycker är obehagligt och är en viktig del av behandlingen. I små steg närmar du dig de sociala situationer du fruktar och lär dig att hantera och bemästra allt svårare situationer.

Du får också identifiera sina säkerhetsbeteenden, det vill säga de knep du brukar ta till i sociala situationer för att minska ångesten (som att hålla dig i bakgrunden eller undvika ögonkontakt). Sedan arbetar du med att byta ut säkerhetsbeteenden mot alternativa beteenden (som att uttrycka dina åsikter och hålla ögonkontakt).

Modul 6: Kommunikation

Många personer med social fobi upplever svårigheter i situationer där de förväntas umgås eller kommunicera med andra. Denna modul handlar om vad du kan göra för att utveckla din förmåga till kommunikation, kunskap du har nytta av under exponeringsövningarna.

Modul 7-8: Fortsatt exponering

Du fortsätter med exponeringarna genom att vidareutveckla och förfina dem med hjälp av de strategier du har lärt dig i behandlingen.

Modul 9-10: Sammanfattning och avslut

Här ges tillfälle att sammanfatta vad du lärt sig under behandlingen. Du får också lägga upp en plan för hur du ska fortsätta med behandlingsstrategierna efter avslutet för att minska risken för bakslag och för att fortsätta mot viktiga mål.

Social fobi: modul 1

Om du känner dig intresserad av denna behandlingsform rekommenderar vi att du läser behandlingens första modul innan du anmäler dig.

Observera att texten och övningarna enbart är till för att du ska få en upplevelse av hur behandlingen ser ut och går till, för att hjälpa dig ta ställning till om detta kan passa dig. Du kan inte skicka meddelanden till en behandlare eller dylikt, som personer som går i behandlingen kan.